Hałas i infradźwięki - Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Hałas i infradźwięki

Zagrożenia
 

Sąsiedztwo turbin wiatrowych, a w szczególności emitowany przez nie hałas i infradźwięki, wywołuje zespół symptomów, który rozpoczyna się z chwilą uruchomienia okolicznych turbin, zaś ustępuje gdy turbiny są wyłączone.
Określono je jako „syndrom turbin wiatrowych”. Do symptomów tych należą:

 • zaburzenia snu,

 • bóle głowy,

 • szumy uszne (wymawiane „tin-uh-tus”: dzwonienie lub szum w uszach),

 • ciśnienie ucha,

 • zawroty głowy (ogólne pojęcie, które obejmuje zaburzenia równowagi, zawroty głowy, uczucie prawie omdlenia, itp., pojęcie kliniczne – zawroty głowy; odnosi się wrażenie pędzenia lub pokoju w ruchu),

 • nudności,

 • wizualne rozmycie,

 • tachykardia (szybkie bicie serca)

 • drażliwość,

 • kłopoty z koncentracją i pamięcią,

 • epizody paniki związane z odczuciami wewnętrznych pulsacji lub drgań, które powstają na jawie lub we śnie


W celu zlikwidowania szkodliwego działania elektrowni wiatrowych na człowieka, jest ich oddalenie od budynków mieszkalnych na terenach nizinnych minimum 2 km, a w terenach górzystych 3,2 km (Pierpont). Z badań Hanning’a wynika, że odległość ta wynosi (2,5– 3.0) km. Również nowe rozporządzenie duńskie, uwzględniając uciążliwość hałasu elektrowni wiatrowych dla mieszkańców, obliguje do odsunięcia elektrowni wiatrowych od sąsiadujących z nimi budynków mieszkalnych.

HAŁAS SŁYSZALNY


W Polsce nie została ustalona minimalna odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej, jednak wynika ona ze standardu akustycznego w terenach otwartych, podanego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826). Z rozporządzenia wynika,że dla mieszkaniowej zabudowy zagrodowej, gdzie przebywają również dzieci, dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej nie powinien przekraczać 40 dB w skali A (dB (A)).

Należy zwrócić uwagę, że elektrownie wiatrowe będą generować ten hałas przez 20–25 lat i im będą starsze, hałas będzie większy (zużycie łożysk, tarcz hamulcowych, erozja łopat itp). Według Polskiej Normy PN-87/B-02151/02 (Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach) dopuszczalny poziom dźwięku w skali A nie powinien przekraczać:

– przy hałasie nieustalonym – w dzień 40 dB (A), w nocy 30 dB (A),
– średni poziom dźwięku przy hałasie
ustalonym – w dzień 35 dB (A), a w nocy 25 dB (A).
Graniczne wartości hałasu według Międzynaodowej Organizacji Normalizacji (ISO 1996-1971)
Poziom hałasu elektrowni wiatrowej w zależności od odległości jej umieszczenia od zabudowy


Poziom natężenia hałasu nowych elektrowni wiatrowych o mocach zainstalowanych 1–3 MW wynosi 105–107 dB (A). Z wieloletnich badań na Uniwersytecie w Massachusetts wynika, że podwojenie odległości powoduje wytłumienie hałasu o 6 dB (A) – interpretację tego twierdzenia przedstawiono w tabeli. Z rozkładu wynika, że hałas o poziomie 40 dB (A) występuje dopiero w odległości 1000 m od elektrowni wiatrowej.

INFRADŹWIĘKI (niesłyszalne dla człowieka)
- od 0.01 do 20Hz
- posiadają jedną niezwykła cechę: ich tłumienie jest bardzo słabe
- mogą rozchodzić się na bardzo duże odległościPrzykładowy obraz widmowy turbiny wiatrowej


Elektrownie wiatrowe generują fale w zakresie infradźwięków o większym natężeniu, niż w zakresie słyszalnym (od 20Hz).
Ze względu na rozchodzenie się fali infradźwiękowej na dużą odległość i małe jej tłumienie stanowi ona poważne zagrożenie dla ludzkiego organizmu.
Odległości są liczone nie w metrach, a w kilometrach. Slajd zaczerpnięty z dokumentu "Elektrownie wiatrowe a zdrowie" pokazuje, że nawet w odległości
10 km od farmy wiatraków nadal mamy niecałe 70dB. Proszę zwrócić uwagę, iż skala odległości jest logarytmiczna w zakresie od 0 do 50km.Negatywny wpływ infradźwięków opisany jest w dokumencie   "Elektrownie wiatrowe, a zdrowie" Wyniki międzynarodowych badań.


CHOROBA WIBROAKUSTYCZNA
- przyczyną powstawiania zespołu wyżej wymienionych jednostek chorobowych są częstotliwości rezonansowe ludzkiego organizmu.


Częstotliwości rezonansowe ludzkich organów


    

                              

Częstotliwości rezonansowe ludzkich organów - model człowieka

W Polsce brak jest przepisów określających wartościowe natężenie infradźwięków dla domów i mieszkań narażonych na stałe działanie infradźwięków.
Jedyne przepisy jakie są dotyczą 8-godzinnej pracy w miejscu działania infradźwięków.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego