Dokumenty - Stowarzyszenie Nasz Dom Biesiekierz

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

 

Oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka – przegląd opinii i poglądów sporządził prof. Jerzy JurkiewiczKomentarz merytoryczny do opracowanego przez
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
„Studium Przestrzennych Uwarunkowa
ń Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Województwie Dolnośląskim”

prof. dr hab. inż. Adam Janiak, członek PAN, wiceprzewod. Komitetu Informat. PAN
prof. dr hab. in
ż. Leszek Pływaczyk, Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak, cz
łonek Komitetu Patofizjologii PAN
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, cz
łonek Komitetu Patofizjologii PAN
prof. dr hab. Stanis
ław Staśko, członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN
dr in
ż. Henryk Wojciechowski, ekspert od elektrowni wiatrowych
prof. dr hab. Andrzej
Żelaźniewicz, członek PAN, przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN


Opinia ministerstwa zdrowia w sprawie farm wiatrowych.Opinia dotycząca zagrożeń związanych z eksploatacją i awariami turbin wiatrowych
prof. dr hab. Grzegorz Pojmański
Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki

Opinia Ligi Walki z Hałasem nt. niedoskonałości metod pomiarowych dot. elektrowni wiatrowychOddziaływanie farm wiatrowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka
– przegl
ąd opinii i poglądów sporządził prof. Jerzy JurkiewiczZaburzenia snu wywołane hałasem turbin wiatrowych - RAPORT - dr Christophera HANNING'aELEKTROWNIE WIATROWE
DOC. DR INŻ. HENRYK WOJCIECHOWSKI
INSTYTUT ENERGOELEKTRYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
ZIELONA PLANETA
Część I – efektywność ekonomiczna
Część II – przyjazność dla środowiska
Część III – przyjazność dla środowiska
Część IV Konfl ikty społeczne związane z lokalizacją farm wiatrowych – syndrom NIMBYDokument opracowany przez BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARII SENATU
ENERGETYKA WIATROWA A LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
Dokument przedstawia ujemne strony elektrowni wiatrowych (zniszczony krajobraz,
hałas,  infradźwięki).  Opracowanie zawiera potwierdzenie, iż turbiny wiatrowe
generują szkodliwe dla ludzkiego organizmu infradźwięki (strona 13-16). Zalecane
przez ekspertów minimalne odległości budynków mieszkalnych od elektrowni wiatrowych
mieszczą się w przedziale od 1,5 do 2,5km (strona 16).Hałas wokół wiatraków
7 grzechów głównych
w raportach srodowiskowych dotyczace oddziaływania akustycznego
przemysłowych turbin wiatrowych
czyli
dlaczego powinna byc ustalona minimalna odległosc turbin wiatrowych od obiektów chronionych
Prof. dr inż. Barbara Lebiedowska
niezale
żny ekspert Komisji Europejskiej d.s. akustyki srodowiska

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego